Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor fremgår Print.dk´s forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og Print.dk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.


Vær specielt opmærksom på disse fire punkter:

1.3. (farveafgivelse)
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er Print.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. print.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindre levering)
print.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag

9.3. (drifttab)
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter print.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.


1.0 Tilbud og aftale

1.1.
Tilbud er bindende for print.dk i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af print.dk.

1.3.
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
1.4.
Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%

2.0. Pris

2.1.
Alle priser er ekskl. moms.

2.2.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet print.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er print.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med print.dks til enhver tid gældende timetakst

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er print.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er print.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet print.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer print.dk inden arbejdet i gangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på print.dks adresse. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. print.dk  bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.
2.5.
Ønsker bestilleren - og påtager print.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når print.dk arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har print.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af print.dk leveringsforpligtelser fordyres for print.dk er print.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde print.dk ved betaling af den af print.dk beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er print.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. print.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1.
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 21 dage efter fakturadato for firma og kontant betaling for private.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynds måned.

4.3.
På print.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er print.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er print.dk berettiget til delvis fakturering.

4.5.
Du kan betale med Visa, Visa/dankort, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro
Betalingen bliver først hævet når ordren bliver afsendt eller meldt klar til afhentning.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra print.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer print.dks ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører print.dk og må ikke uden print.dks godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad print.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er print.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1.
print.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
print.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end print.dk, har print.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. print.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.4.1.
Normal 24 måneders reklamationsret er ikke gælende for produkter som bliver slidt ved normal slidtage, enten mekanisk eller som falming af solen.

8.4.2.
Normal 14 dages fortryldelsesret er ikke gældende på specialfremstillede produkter.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter print.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har print.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som print.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter print.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
print.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager print.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren print.dk skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
print.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er print.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, print.dk har udført, jf. pkt. 2.5. print.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af print.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

print.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

12. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Tvister

13.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

13.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos print.dk kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. part
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra print.dk-koncernen.

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra print.dk omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

14.3. Afmelding og spørgsmål.

15. Privat politik
For at handle hos Print.dk skal du oplyse dit navn, email og adresse.
Vi bruger dette kun i forbindelse med at sende din ordre til det rette sted, sende dig en mail med en ordrebekræftelse og en update på email om, når din ordre er sendt.
Vi vil aldrig videregive dine informationer til en tredje part og aldrig dele dine data andetsteds.
Vi vil aldrig sende dig uønskede mails. Du modtager kun mails fra os, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Vi gemmer kun dit navn, email og adresse i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.